Házirend

 

A Normafa Rendezvényház (továbbiakban: Helyszín) a Házirendben foglaltak alapján biztosítani kívánja a vendégek, szerződéses partnerek (továbbiakban: Ügyfél, Szolgáltatók) kulturált étkezését, szórakozását, biztonságát, illetve az épület berendezéseinek, felszereléseinek kellő megóvását.
A Házirendben foglaltakat a Normafa Rendezvényház valamennyi vendége és szolgáltató partnere köteles elfogadni és betartani, valamint a Normafa Rendezvényház területére való belépéssel a Házirendben írtakat kötelezőnek elismerni.
A Normafa Rendezvényház vendégterei (beleértve vendégmosdókat is) csak rendeltetésének megfelelően használhatóak.
A Házirendben foglaltak betartatását, illetve betartásának ellenőrzését a Helyszín tulajdonosai vagy annak megbízottai végzik.

A Normafa Rendezvényház területén TILOS:

  • mindenfajta, jogszabályba ütköző, vagy olyan tevékenység folytatása, magatartás tanusítása, amely sérti a kulturált együttélés alapvető elvárásait, sérti a közerkölcsöt, más személyek emberi méltóságát, személyiségi jogait;
  • a Rendezvényen az eseménnyel össze nem függő bármilyen demonstráció;
  • minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal zavaró tevékenység;
  • nyílt láng használata vagy bármely más tüzet okozó tevékenység folytatása;
  • drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés;
  • szúró- és vágóeszköz, fegyver, pirotechnikai eszköz, vagy egyéb, riadalom keltésére alkalmas eszköz birtoklása, továbbá mindenfajta olyan dolog vagy eszköz bevitele, amely mások testi épségét veszélyeztetheti;
  • a Helyszín engedélye nélkül végzett kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése);
  • bármilyen szerencsejáték;
  • a Helyszín előzetes írásbeli engedélye nélkül a falon/mennyezeten/üvegfelületeken dekorációt elhelyezni, azt megfúrni, leragasztani stb., bármilyen eszközt, bútort stb. a falnak, függönynek, üvegfelületnek támasztani.

Dekoráció, kiállított tárgyak

Az Ügyfél/Szolgáltató csak a Helyszín előzetes írásos beleegyezésével állíthat ki, illetve helyezhet el bármilyen dekorációs elemet vagy kiállított tárgyat.
A hatályos tűzvédelmi előírásoknak minden dekorációs elemnek és kiállított tárgynak meg kell felelnie; szabadon mozgathatóknak kell lenniük, nem rögzíthetők az épület falára, mennyezetére, illetve padlózatára.
A be- és elszállítás, valamint ennek időpontja Ügyfél és a Helyszín közös megegyezése alapján kerül meghatározásra.

Dohányzás

2012. január 1-től hatályos a nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény értelmében minden zárt légterű helyiségben TILOS a dohányzás, valamint az elektromos cigaretta használata. Dohányzás csak a kertben vagy a teraszokon, az erre a célra kijelölt helyen megengedett.
A Normafa Rendezvényház kérik az Ügyfeleket/Szolgáltatókat, hogy a szemétgyűjtőket használják a szemét elhelyezésére.

Felelősségvállalás

A Helyszín nem vállal felelősséget az Ügyfél/Szolgáltató vagyontárgyaiért, illetve azon tárgyak megfelelő működéséért és épségéért sem, amelyek nem saját tulajdonában vannak (technikai eszközök, dekoráció, egyéb).
A Normafa Rendezvényház nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból adódó, vagy alkohol, illetve egyéb károsító szer hatása alatt álló Ügyfelekkel történt balesetekért, sérülésekért.
Az Ügyfél vállalja a felelősséget azon károk megtérítéséért, melyeket vendégei és/vagy alvállalkozói, partnerei a Szolgáltató vagyontárgyaiban, vagy dolgozói kárára okoz. A Helyszín által problémásnak ítélt esetben, az megtagadhatja az Ügyféllel történő további együttműködést.
A Normafa Rendezvényház területén megrendezésre kerülő eseménnyel kapcsolatos hirdetés és médiamegjelenés kizárólag a Helyszín előzetes beleegyezésével történhet.

Kép- és hangfelvétel

Az Ügyfél a Normafa Rendezvényház területére történt belépéssel kifejezetten elfogadja, hogy a Helyszín egész területén rögzített kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen látogatói minőségében bármely látogató feltűnhet, a felvétel felhasználásával összefüggésben semmilyen követeléssel nem élhet sem a Szolgáltatóval, sem alkalmazottjaival, vagy a felvétel készítőivel, illetve a felvételt bármely más érvényes jogcímen felhasználókkal szemben.
Kutyák és egyéb háziállatok

A jogszabályban meghatározott segítő kutyákon, vakvezető kutyákon kívül a Normafa Rendezvényház területére nem hozható be sem kutya, sem egyéb háziállat, a Helyszín kertjének megóvása, valamint a fűben szabadon mozgó vendégek, gyermekek érdekében. A segítő kutya bevitele a Rendezvényre a Látogató felelőssége.

Magatartás

Minden Ügyfél és Szolgáltató köteles minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől tartózkodni, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti, vagy másokat megbotránkoztathat. Minden látogató köteles a többi látogató, valamint a személyzet vallási, politikai, nemi identitás és orientációs, vagy etnikai beállítottságát tiszteletben tartani.

Parkolás

A Normafa Rendezvényház előtti, nem őrzött parkolót az Ügyfelek érkezési sorrendben, a szabad kapacitás függvényében vehetik igénybe. A Normafa Rendezvényház parkolójában a KRESZ szabályai érvényesek. A Normafa Rendezvényház főbejárata előtt, valamint a hátsó bejáraton belüli parkolóhelyek elfoglalásakor – tekintettel a parkolóhelyek limitált mennyiségére – az Ügyfelek a helykihasználás maximális figyelembevételével kötelesek eljárni. Az Ügyfelek/Szolgáltatók kötelesek a gépkocsik parkolásakor a többi gépjármű szabad mozgását figyelembe venni, a bejáratokat szabadon hagyni.

Talált tárgyak

A Normafa Rendezvényház területén elvesztett tárgyakat a Helyszín 30 napig őrzi meg. Amennyiben az Ügyfél/Szolgáltató 30 napon belül nem jelentkezik az elhagyott tárgyért, azt a Normafa Rendezvényház a megtalálástól számított 30 nap után megsemmisíti.

Védelem

Mindenki köteles megtenni minden tőle elvárhatót, a saját és mások életének, testi épségének, valamint a Normafa Rendezvényház és mások vagyonának, illetve a Normafa Rendezvényház épületének, berendezéseinek, és eszközeinek védelme, illetve veszélyeztetésének elkerülése érdekében.
Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, bombariadó stb.) esetén a látogató köteles pontosan betartani a Helyszín dolgozóinak utasításait.

Zajszint

A Normafa Rendezvényház fenntartja a jogot a hangerő csökkentésére, amennyiben úgy ítéli meg a helyszínen, hogy az adott zajszint zajpanaszt okozhat, akár a maximum hangerő betartása mellett is. Amennyiben a Szolgáltatóval való együttműködést az Ügyfél megtagadja, Szolgáltató véget vethet az eseménynek.


Normafa Rendezvényház 2019. Minden jog fenntartva!

Adatvédelmi szabályzat

Házirend